TEPE ๐๐๒๑๒ สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา: การพัฒนาองค์ความรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

ตอนที่ 1 พื้นฐานการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
ตอนที่ 2 การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ตอนที่ 3 การผลิตและพัฒนาสื่อนวัตกรรมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา