TEPE ๐๐๒๐๙ สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม : โครงงานประวัติศาสตร์

ตอนที่ 1 คุณค่าของประวัติศาสตร์
ตอนที่ 2 โครงงานประวัติศาสตร์
ตอนที่ 3 การพัฒนาทักษะการคิดในวิชาประวัติศาสตร์
ตอนที่ 4 สอนประวัติศาสตร์อย่างไรให้ได้ผล
ตอนที่ 5 หน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานวิชาประวัติศาสตร์