TEPE ๐๒๑๒๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับผู้สอนระดับประถมศึกษา

ตอนที่ 1 หลักสูตรกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
ตอนที่ 2 การออกแบบหน่วยเรียนรู้
ตอนที่ 3 รูปแบบและวิธีการสอน
ตอนที่ 4 สื่อการเรียนการสอน
ตอนที่ 5 การออกแบบสื่อการสอน