TEPE ๕๕๑๐๔ สังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา

ตอนที่ 1 หลักสูตรและสาระการเรียนรู้
ตอนที่ 2 การจัดการเรียนรู้
ตอนที่ 3 สื่อและแหล่งการเรียนรู้
ตอนที่ 4 การวัดและประเมินผล
ตอนที่ 5 การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน