TEPE ๐๐๒๑๑ สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา : การจัดการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ตอนที่ 1 การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการนำหลักสูตรสู่ชั้นเรียน
ตอนที่ 2 เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ตอนที่ 3 การวัดและประเมินผลสุขศึกษาและพลศึกษา
ตอนที่ 4 การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน