TEPE ๐๐๒๑๔ หลักสูตรสาระการเรียนรู้ศิลปะ : ทัศนศิลป์

ตอนที่ 1 หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ 2551
ตอนที่ 2 อภิธานศัพท์
ตอนที่ 3 ความคิดสร้างสรรค์