TEPE ๐๒๑๒๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับผู้สอนระดับมัธยมศึกษา

ตอนที่ 1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ตอนที่ 2 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้
ตอนที่ 3 รูปแบบและการจัดการเรียนการสอน
ตอนที่ 4 สื่อการเรียนรู้
ตอนที่ 5 การวัดผลและประเมินผลทางสุขศึกษาและพลศึกษา