TEPE ๐๒๑๑๙ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ : นาฏศิลป์ (สำหรับผู้สอนระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา)

ตอนที่ 1 หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะแนวคิด
ตอนที่ 2 ธรรมชาติของวิชานาฏศิลป์
ตอนที่ 3 การพัฒนาจิตสาธารณะ
ตอนที่ 4 เครื่องมือและวิธีการในการวัดและประเมินผลวิชานาฏศิลป์