TEPE ๐๐๒๑๓ สาระการเรียนรู้ศิลปะ: ดนตรีศึกษา

ตอนที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับดนตรีศึกษา
ตอนที่ 2 หลักการเรียนรู้ดนตรี
ตอนที่ 3 ดนตรีและเครื่องดนตรี
ตอนที่ 4 เพลงและการขับร้อง
ตอนที่ 5 การฟังเพลงเพื่อวิเคราะห์บทเพลง