TEPE ๕๕๑๑๖ สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับประถมศึกษา

ตอนที่ 1 หลักสูตรสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ตอนที่ 2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตอนที่ 3 การพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้
ตอนที่ 4 สื่อและแหล่งการเรียนรู้
ตอนที่ 5 การวัดและประเมินผล