TEPE ๐๒๑๐๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับผู้สอนระดับประถมศึกษา

ตอนที่ 1 แนวคิดและหลักการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับประถมศึกษา
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบ Backward design
ตอนที่ 3 เทคนิคการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ตอนที่ 4 กระบวนการการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร