TEPE ๕๕๑๒๑ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ระดับมัธยมศึกษา

ตอนที่ 1 แนวคิดทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษา ดนตรีศึกษา
ตอนที่ 2 สื่อและแหล่งเรียนรู้ทางศิลปศึกษาและดนตรีศึกษา 
ตอนที่ 3 การวัดและประเมินผลทางดนตรีศึกษา