TEPE ๐๒๑๐๙ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับผู้สอนระดับมัธยมศึกษา

ตอนที่ 1 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ตอนที่ 2 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ตอนที่ 3 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
ตอนที่ 4 การจัดการเรียนรู้ตามแนวอรรถฐาน (Genre Based Approach)
ตอนที่ 5 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ