TEPE ๐๐๒๑๘ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ : การนำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) สู่การปฏิบัติ

ตอนที่ 1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการรู้ภาษาต่างประเทศ
ตอนที่ 2 โครงสร้างรายวิชา การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน
ตอนที่ 3 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ตอนที่ 4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ