TEPE ๕๕๑๐๕ ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา

ตอนที่ 1 หลักสูตรและสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ตอนที่ 2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตอนที่ 3 การพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ษะการคิด
ตอนที่ 4 สื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศระดับประถมศึกษา
ตอนที่ 5 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้