TEPE ๐๐๒๑๖ สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี : เทคโนโลยี

ตอนที่ 1 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี : เทคโนโลยี
ตอนที่ 2 การออกแบบการจัดการเรียนรู้
ตอนที่ 3 สื่อและแหล่งการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ตอนที่ 4 การวัดและประเมินผล