TEPE ๐๐๒๒๑ ปฐมวัย: การศึกษาปฐมวัย

ตอนที่ 1 แนวคิดหลักการของการจัดการศึกษาปฐมวัยและสาระของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546
ตอนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ตอนที่ 3 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เด็กปฐมวัย