TEPE ๐๐๒๒๔ การศึกษาพิเศษ : ความรู้ในการปฏิบัติงานของครูการศึกษาพิเศษ

ตอนที่ 1 ความเป็นครูการศึกษาพิเศษและจิตวิทยาสำหรับครูการศึกษาพิเศษ
ตอนที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
ตอนที่ 3 ภาษาและเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ และการบริหารจัดการในห้องเรียนการศึกษาพิเศษ
ตอนที่ 4 การวัดและประเมินผลทางการศึกษา
ตอนที่ 5 การวิจัยทางการศึกษาพิเศษ