TEPE ๐๐๒๒๓ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ

ตอนที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ
ตอนที่ 2 เด็กที่มีความต้องการพิเศษทางการศึกษา
ตอนที่ 3 การให้ความช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ และการบริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว
ตอนที่ 4 เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
ตอนที่ 5 เทคนิคการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ