TEPE ๐๒๑๐๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี : สำหรับผู้สอนระดับประถมศึกษา

ตอนที่ 1 ธรรมชาติวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ตอนที่ 2 ความคิดสร้างสรรค์กับกระบวนการเทคโนโลยี
ตอนที่ 3 การจัดทำหลักสูตร
ตอนที่ 4 กระบวนการจัดการเรียนรู้
ตอนที่ 5 การวัดผลและประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี