TEPE ๐๒๑๐๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี : สำหรับผู้สอนระดับมัธยมศึกษา

ตอนที่ 1 ลักษณะและความสำคัญของวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ตอนที่ 2 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการเทคโนโลยี
ตอนที่ 3 การจัดทำหน่วยการเรียนรู้
ตอนที่ 4 การสอนที่ใช้กับวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ตอนที่ 5 การวัดและประเมินผล