คู่มือการใช้งาน

เอกสารคู่มือการใช้งานที่สามารถพิมพ์ออกมาเพื่อศึกษาวิธีการใช้งานได้
ชื่อคู่มือ ดาวน์โหลด
การเข้าระบบ การสมัครสมาชิก ดาวน์โหลด
การเข้าเรียน พิมพฺ์วุฒิบัตร และการขอสอบใหม่ (วัตถุประสงค์ที่ 2) ดาวน์โหลด
การลืมรหัสผ่าน (วัตถุประสงค์ที่ 2) ดาวน์โหลด
จำนวนสมาชิกจำแนกตามเขตพื้นที่การศึกษา ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2559 ดาวน์โหลด